Köpvillkor

KÖPVILLKOR

Följande köpvillkor gäller för försäljning av kaffemaskiner, kaffe och tillbehör och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av the first impression company™, orgnummer 556999-6597, (nedan kallat presso.club), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och presso.club. Vid försäljning till konsument tillämpar presso.club de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. presso.club´s nätbutik (www.presso.club) kallas nedan www.presso.club.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. presso.club garanterar att inga uppgifter om dig säljs eller används till reklamutskick från tredje part.

Beställning

Beställning av produkterna sker via nätbutiken www.presso.club. Vid beställning träffas avtal om köp först när presso.club bekräftat beställningen genom hemsidans beställningsfunktion. presso.club ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. presso.club förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i presso.club´s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls presso.club rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i presso.club´s sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är presso.club ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. När kunden har lagt en beställning kan presso.club inte ändra i beställningen, returvillkoren gäller.  

Leveransvillkor

På www.presso.club ingår alltid moms i angivet pris. Fraktkostnad ingår i varans pris om ordervärdet överstiger 850 kr. Fraktkostnad om 150 kr debiteras för beställningar understigande 850 kr. Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av presso.club. För transport anlitas DHL Freight (Sweden) AB. presso.club levererar till kunder i Sverige. Leveranstiden är normalt 1 till 3 arbetsdagar. Produkternas aktuella lagerstatus står angivet på www.presso.club under varje specifik produkt.

presso.club delar inte upp en leverans i flera sändningar. Vid beställning av restnoterade produkter inväntas först leverans till presso.club lager innan kundens beställning skickas i en och samma leverans.

Alla paket skickas till ombud om ej annat anges. Redan skickat paket kan ej dirigeras om i efterhand. När paketet har anlänt till ombudet skickas ett SMS till dig om att ditt paket finns klart för upphämtning. Har du inte angivit ett mobilnummer får du istället en brevavi som inkluderar referensnummer samt anvisning om var paketet finns att hämta.

Samtliga leveranser sker efter avisering. Vid utlämning/leverans av produkterna ska kunden alltid uppvisa legitimation. Endast personen med namnet på paketet får hämta ut det hos postombudet. Om kunden vill ändra namnet på paketet, ändra leveransadress eller låta paketet ligga längre hos postombudet tillkommer en avgift på 200 kr.

I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställda produkter debiteras kunden en hanteringsavgift på 250 kronor.

Om en leveransförsening uppstår meddelas kunden via e-post eller telefonsamtal från presso.club. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen via e-post till presso.club´s kundtjänst. presso.club betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall presso.club´s leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot presso.club. presso.club förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.

presso.club ansvarar för risken vid transport till kunden, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transport till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till presso.club.

Kunden har ansvar att anmäla eventuell transportskada till presso.club´s kundtjänst inom skälig tid. presso.club uppmanar kunden att anmäla skadan så snabbt som möjligt, för smidig hantering av ärendet. Kunden ansvarar för att avemballera och inspektera produkternas skick snarast efter mottagandet. Vid en transportskada skall kunden kontakta presso.club´s kundtjänst på e-post: info@presso.club eller telefon: 08-410 210 41. Vid transportskada får kunden ej använda produkten och kunden måste behålla produktens emballage, så att hela paketet och produkten kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Priser och betalning

De priser som anges på www.presso.club är inklusive moms. 12 % på kaffe och övrigt livsmedel och 25 % på maskiner och tillbehör.

Kampanjerbjudanden på produkter gäller så långt lagret räcker, om inget annat anges av presso.club.

Rabattkoder kan endast användas enskilt, kan ej kombineras med varandra.

Säkerhet och sekretess

All hantering av kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. I samband med kundens registrering och beställning godkänner kunden att presso.club lagrar och använder kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot kunden. Överföringen av personuppgifter sker krypterat via SSL. Lösenord angivna av kunden sparas krypterade. presso.club dokumenterar viss kommunikation som presso.club har med kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som kunden förväntar sig av presso.club.

presso.club kommer inte att lämna ut kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten gäller endast om produkten är i oförändrat skick men kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion. Vid nyttjande av ångerrätten har vi rätt att göra avdrag motsvarande den värdeminskning som uppstått till följd av att kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Ångerfristen börjar löpa från den dag kunden har tagit emot produkten.

presso.club betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att returnerad produkt kommit presso.club till godo. Kunden står för fraktkostnad vid retur. Fraktkostnaden dras av vid återbetalningen av köpbeloppet.

Kunden skall returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt, risken innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. Vid ångerrätt kan kunden använda presso.club´s egna returfraktsedel som debiteras till självkostnadspris 95 sek. Kunden får en returfraktsedel genom att kontakta presso.club´s kundtjänst på e-post: info@presso.club eller telefon: 08-410 210 41.

Kunden skall fylla i presso.club´s returfraktsedel och ange namn, kundnummer, bank samt kontonummer inklusive clearingnummer. Om kunden vill byta en produkt skall produkten returneras, varvid presso.club betalar tillbaka erlagt köpbelopp och kunden kan lägga en ny beställning. 

Garanti och reklamationsrätt

presso.club säljer samtliga produkter med 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fabrikationsfel som fanns på produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av presso.club, varpå du som kund får en fri reparation alternativt en ny produkt. Produktgarantin gäller inte då vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Faktura eller kvittens gäller som garantibevis. Spara dokumentet eftersom du behöver visa upp det om du behöver utnyttja garantirätten.

Reklamationer och serviceärenden

Vid reklamationer, service- och garantiärenden skall kunden kontakta presso.club´s kundtjänst på e-post: info@presso.club eller telefon: 08-410 210 41. Vid reklamation har kunden möjlighet att använda presso.club´s egna frakthandlingar. Kunden får frakthandlingarna genom att kontakta presso.club´s kundtjänst. presso.club kan ej ersätta fraktkostnad om kunden har skickat en reklamation på egen hand, utan att först ta kontakt med presso.club´s kundtjänst. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning skall betalas av kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Tvister och lagval

På dessa Köpvillkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer presso.club Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Vid frågor gällande presso.club ´s köpvillkor hänvisas kunden till presso.club´s kundtjänst på e-post: info@presso.club eller telefon: 08-410 210 41.